Het Nederlands bedrijfsleven heeft afgelopen jaren, mede door de crisis en de druk op de kostprijs, gezocht naar oplossingen om goedkoper te kunnen produceren. Eigen personeel is door de jaren heen te duur geworden, mede door drukkende CAO’s die niet meer van deze tijd zijn en de druk van de sociale partners, de bonden die steeds minder de werkende bevolking representeren, maar steeds in kracht toenemen. Veelal niet door de toename van de Nederlandse leden, want deze nemen alsmaar af, maar vaak door inkomsten die voortkomen uit procedures tegen de buitenlandse dienstverleners in Nederland. Het Nederlands bedrijfsleven vertrekt uit Nederland en/of  heeft zijn toevlucht gezocht in flexibele oplossingen, zoals het inschakelen van zelfstandigen uit binnen en of buitenland en buitenlandse dienverleners met arbeidskrachten met een ander arbeidsethos en die goedkoper zijn. Hiermee nemen de inkomsten voor de Bedrijfstakpensioenfondsen af.

Door lobby van de bedrijfstakpensioenfondsen, de bonden is druk gelegd op de politiek in Den Haag.    De voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. Asscher heeft gestart met het invoeren van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) waarmee direct de meeste buitenlandse dienstverleners in beeld zijn gekomen. Tevens is het sociaal akkoord in 2013 getekend en daarmee is de weg begonnen van het aanscherpen van de wetgeving en de striktere controle op de buitenlandse dienstverleners. De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) die invulling kreeg binnen de cao’s. Mede door de strijd van de Eurocommissaris Thyssen met steun van dhr. Timmermans, heeft Nederland met een aantal andere landen veel druk gelegd op de wijziging van de detacheringsrichtlijn 96/71. In 2014 is de aanvulling bekrachtigd en de eerste wijziging heeft zijn intrede gedaan op 18 juni 2016, met vervanging van de WAGA door de nieuwe wet WAGwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). In de tussentijd is de Wet Aanpak Schijnconstructies in etappes doorgevoerd. Nu per 23 oktober 2017 is er binnen de Europese Unie een akkoord bereikt over een hernieuwing van de detacheringsrichtlijn, welke nog meer beperkingen zal leggen aan internationale dienstverlening.

Lees het volledige artikel hier.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Op 23 oktober 2017 zijn de EU landen het eens geworden over de wijziging van de detacheringsrichtlijn. Dit betekend, kijkend naar de huidige wetgeving, het einde van de detachering in huidige vorm. De concurrentiepositie van Europese Ondernemingen neemt hiermee af. De oorzaak is als volgt. Tot op heden konden de buitenlandse ondernemingen die werknemers detacheren, gebruik maken van de verlaagde grondslagen voor sociale lasten in woonland, land van vestiging van de werkgever (indien gewerkt werd op basis van de A1). Door het toepassen van de harde kern van de CAO (dus niet het gehele CAO) en het ontbreken van de premies van de bedrijfstakpensioenfondsen en andere gerelateerde fondsen, was de kostprijs voor deze ondernemingen, van de werknemer vaak enkele euro’s (tussen de 3 en de 4 euro voor Polen) per uur  lager dan die van de werknemer conform de volledige arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Volledig artikel kunt u hier lezen.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 29 oktober 2014 in Berlijn een verklaring getekend samen met 51 landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens.
Nederland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Nederlandse belastingplichtigen. Nederland zal ook informatie verstrekken over mogelijk buitenlands belastingplichtigen. Nederlandse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren zoals ze dat voor FATCA doen.
De Belastingdienst geeft deze informatie vervolgens automatisch door aan de landen die zich hebben gecommitteerd aan de Common Reporting Standard (CRS). 
Op bovengenoemde datum hebben 48 landen zich als eerste gecommitteerd aan de informatie-uitwisseling op basis van de CRS per september 2017. Een drietal landen heeft ook aangegeven per september 2018 op basis van de CRS informatie te gaan uitwisselen.
"Nederland loopt voorop als het gaat om het aanpakken van internationale belastingontduiking. De CRS is een grote stap voorwaarts op mondiaal niveau", aldus minister Dijsselbloem.
De verklaring is getekend op basis van het WABB-verdrag. De verplichtingen in de CRS om aan de Belastingdienst te rapporteren worden in nationale wet- en regelgeving nader uitgewerkt.
Vanaf september 2017 gaat de Nederlandse Belastingdienst met de Belastingdiensten van de landen uit de kopgroep financiële gegevens uitwisselen op basis van de CRS.
De gegevens worden uitgewisseld over 2016. Nederlandse financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 hun klanten identificeren op basis van de CRS en nagaan waar hun klanten inwoner zijn en dus mogelijk belastingplichtig zijn over hun inkomsten.
Zowel personen als bedrijven worden op basis van de CRS geïdentificeerd en eventueel gerapporteerd.

Bron: Fiscanet

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het Nederlandse fiscale verdragennetwerk. Daaruit blijkt het volgende:

De fiscale regelgeving in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen is vergelijkbaar met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Voor zover de Algemene Rekenkamer heeft kunnen vaststellen is de controle hierop door de Belastingdienst toereikend. Nederland is als vestigingsland voor deze bedrijven aantrekkelijk, omdat in het buitenland ontstane winsten niet nogmaals worden belast, er op rente en royalty’s geen bronbelasting wordt geheven en met 94 landen – waaronder 23 ontwikkelingslanden – belastingverdragen zijn afgesloten met afspraken over het verlaagde tarief voor de bronbelasting. Daarbij is het aantrekkelijk dat ondernemingen vooraf van de Belastingdienst zekerheid kunnen krijgen over welke bedrijfsactiviteiten belasting wordt afgedragen. Het effect van dit fiscale beleid op de ontvangsten aan dividendbelasting (totaal € 2,2 miljard in 2013) is niet bekend.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?