Nowelizacja prawa w Holandii na podstawie zmian w dyrektywie 96/71 z dnia 28 czerwca 2018,dotyczącej delegowania pracownikȯw w ramach świadczenia usług.

Dnia 14 maja 2020 Sejm (Tweede Kamer) przyjął zmianę prawa dotyczącego implementacji nowych warunków wprowadzonych do dyrektywy 96/71 w dniu 28 czerwca 2018. Dnia 30 czerwca 2020 Senat (Eerste Kamer)  zatwierdził tą zmianę, która też weszła w życie 1 lipca 2020. Publikacja została ogłoszona dnia 15 lipca 2020.

Na wstępie: przedsiębiorstwa, które przystosowały się do poprzedniej zmiany i wprowadzonego już wcześniej - 18 czerwca 2016 roku prawa WAGWEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie), nie muszą oczekiwać dużych zmian. Dwa lata temu Holandia negocjowała w UE warunki zmian dyrektywy i oczekiwała, że będą one wprowadzone, niestety już na tym etapie zostało parę spraw odrzuconych jak np. opłacanie II Filaru funduszy emerytalnych.  

W biuletynie styczniowym informowaliśmy Państwa na temat większości zmian. Poniżej przedstawiamy już konkretnie zatwierdzone zmiany oraz sytuacje, związane z interpretacją poszczególnych aspektów, które są ważne dla przedsiębiorstw, delegujących pracowników do Holandii.

Odczytal pełny artykuł tutaj.

Kiedy znajduje zastosowanie obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych funduszach emerytalnych w zatrudnieniu transgranicznym.

W ostatnich latach holenderski rynek pracy, częściowo ze względu na kryzys oraz nacisk na koszty, zaczął szukać rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów produkcji. Zatrudnianie własnego personelu stało się na przestrzeni lat za drogie, między innymi za sprawą przepisów zawartych w Zbiorowych Układach Pracy (tzw. CAO), które nie nadążają za zmianami oraz za sprawą nacisków wywieranych przez partnerów, takich jak związki zawodowe, które co raz mniej reprezentują pracujące społeczeństwo, za to rosną w siłę. I to nie ze względu na zwiększającą się liczbę członków związków zawodowych holenderskich, ta bowiem się zmniejsza, ale z powodu dochodów, które wynikają z postępowania przeciwko zagranicznym dostawcom usług w Niderlandach. Holenderskie firmy opuszczają rodzimy rynek lub korzystają z elastycznych rozwiązań, takich jak zatrudnianie osób prowadzących własną działalność czy zatrudnianie pracowników poprzez zagraniczne agencje rekrutacyjne, które mają inne standardy etyki pracy i które są tańsze.  Z tego powodu zmniejszają się przychody pracowniczych funduszy emerytalnych.

Działania lobbujące ze strony pracowniczych funduszy emerytalnych oraz związków zawodowych wywierają wpływ na politykę w Hadze. Były Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia, pan Asscher, zaczął wprowadzać w życie prawo alokacji pracowników przez pośredników (Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs, tzw. WAADI), które bezpośrednio zidentyfikowało większość zagranicznych dostawców usług. Ponadto w 2013 r. podpisano umowę pomiędzy rządem, a organizacjami pracowników i pracodawców, co otworzyło drogę do wzmocnienie prawodawstwa i zaostrzenia kontroli nad zagranicznymi dostawcami usług. Weszło w życie prawo o warunkach pracy dla pracowników transgranicznych (De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid tzw. WAGA), stając się częścią CAO.  Po części z powodu walki eurokomiasarz Thyssen przy wsparciu pana Timmermansa, Niderlandy wywarły wiele nacisków na zmianę dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w wielu innych krajach. W 2014 r. poprawka została ratyfikowana, a pierwsza zmiana została wszczęta 18 czerwca 2016 r., zastępując WAGA nowym prawem o Warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie tzw. WAGwEU). W międzyczasie wprowadzano etapami Prawo kontrolujące konstrukcje pozorne (tzw. Wet Aanpak Schijnconstructies). Teraz, 23 października 2017 r., organy Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie odnowienia dyrektywy w sprawie delegowania, co jeszcze bardziej ograniczy usługi międzynarodowe.

Odczytal pełny artykuł tutaj.


Ustawa o swiadczeniach pracowniczych - warto przeczytac...

 

Werkkostenregeling (WKR) - Ustawa dotycząca świadczeń pracowniczych.


    Z dniem 1 stycznia 2015 wprowadzono nową ustawę dotyczącą

świadczeń pracowniczych.
Ogólnym mianem „świadczenia” zostały objęte:

- deklarowane koszty,
-  rekompensaty,
- wyposażenie
- miejsca pracy itp.

wiecej na ten temat ==> ustawa o swiadczeniach pracowniczych

 

                                                                                                                                                        06.08.2015


 

  


Zatrudniasz pracowników drogi przedsiębiorco?? Uważaj!!!

 


Zapoznaj się z wyrokiem sądu w sprawie firmy Rimec wykonującej prace przy tunelu Alexander w Maastricht. Treść wyroku znajdą Państwo tutaj.

  Wyrok Sądu.pdf

    Według powyższego sugeruję Państwu przeanalizowanie sposobu zatrudniania pracowników.  
    W przypadku, gdy jest to tylko i wyłącznie wykonywanie prac na terenie Holandii, można spodziewac się, że
w czasie kontroli organów przestrzegających przepisy układów zbiorowych jak np. TBBouw, SNCU, związki zawodowe czy inspekcja pracy – uznają ten fakt za podstawę do naliczania dodatkowych kosztów związanych z układem zbiorowym oraz funduszy powiązanych w tym także emerytalnych. W efekcie może okazać się, że firma zagraniczna (polska) jest droższa niż firma holenderska i tylko z powodu konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów np. zakwaterowania, wyżywienia, innych związanych z pobytem pracownika w Holandii.

 


 

 


Uwaga! Nowa ustawa w obronie praw pracowników  

        

   Od 1 lipca 2015  została  wprowadzona  ustawa o  przeciwdziałaniu  fikcyjnym  konstrukcjom  na  rynku  pracy.  Część  warunków  ustawy 
została   wprowadzona bezpośrednio z dniem 1 lipca 2015, a część zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2016. Ustawa została zatwierdzona
02 czerwca 2015.

          Celem ustawy jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu pracowników, nie wypłacaniu odpowiedniego wynagrodzenia, jak i zapobieganie nieuczciwej konkurencji na rynku pracy.

         Podstawą tej ustawy jest zmiana podejścia politycznego w tej kwestii w roku 2013. Wraz z ustaleniem pomiᶒdzy partiami politycznymi w roku 2013 tzw.Sociaal Akkoord zostalo postanowione wprowadzenie nowego prawa, jak i poszerzenie kontroli związanej z prawem pracowniczym. W Ministerstwie Spraw Socjalnych powstał nowy wydział, ktȯrego celem jest kontrola nieuczciwej konkurencji na rynku pracy, poza tym przeciwdziała wykorzystywaniu pracownikȯw i wypłacaniu zaniżonego wynagrodzenia oraz kontroluje utrzymanie odpowiednich warunkȯw pracy ,w tym także stosowania siᶒ do zbiorowych ukladow pracy.

Ustawa.pdf


 

 


 Miedzynarodowe porozumienie w wymianie informacji podatkowych

   

Minister Dijsselbloem z resortu finansów podpisał 20 października w Berlinie oświadczenie na   temat automatycznej wymiany informacji podatkowych z innymi 51 państwami.

Holandia będzie mogła otrzymywać od tych państw informacje o możliwych holenderskich   podatnikach. Holandia będzie mogła także dostarczać informacje odnośnie możliwych   podatników   zagranicznych. Holenderskie instytucje finansowe będą przekazywać informacje dla   Urzędu Skarbowego w taki sam sposób jak robiły to dla FATCA (Foreign Account Tax   Compliance Act). Administracja następnie przekazuje te dane automatycznie do krajów, które   zobowiązały się do CRS (Common Reporting Standard).

  

 W tym dniu takze 48 państw zobowiązało się jako pierwsze do wymiany informacji na bazie CRS do stycznia 2017. Trzy kraje   zobligowały się do wymiany informacji na bazie CRS do września 2018 roku.

"Holandia jest w czołówce, jeśli chodzi o zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania. CRS to duży krok naprzód na   poziomie   światowym", powiedział minister Dijsselbloem. Oświadczenie jest podpisane na podstawie Konwencji WABB. Zobowiązania   w CRS dotyczące składania raportów w Urzędzie Skarbowym, są wyrażone w ustawodawstwie krajowym.

Od września 2017 holenderski Urząd Skarbowy wraz z urzędami skarbowymi z państw wiodącej grupy wymieni się danymi finansowymi   na bazie CRS.

Wymiana danych nastąpi w 2016 roku. Holenderskie instytucje finansowe musza od 1 stycznia 2016 roku identyfikować swoich klientów   na bazie CRS i upewnić się, gdzie zamieszkują jego klienci i gdzie są w takim razie zobowiązani do płacenia podatku dochodowego.   Zarówno osoby prywatne i firmy są identyfikowane na podstawie KSR i ewentualnie zgłaszane.

 

 


 


Regulacje fiskalne dla międzynarodowych firm w Holandii - nie są wyjatkowe, lecz wciąż korzystne

 

 

Z polecenia holenderskiej drugiej izby parlamentu, Trybunał Obrachunkowy tego kraju przeprowadził badania na temat zjawiska unikania płacenia podatków w relacji do holenderskich regulacji podatkowych oraz funkcjonujących umów międzynarodowych. Badania wykazały co następuje: Regulacje podatkowe obowiązujące międzynarodowe firmy w Holandii są porównywalne do regulacji w krajach takich jak Wielka Brytania, Szwajcaria i Luksemburg.

  W stopniu, w którym Trybunał Obrachunkowy był w stanie dowieść, badania przeprowadzone przez urząd skarbowy są wystarczające. Królestwo Niderlandów jest atrakcyjnym miejscem dla tych firm, ponieważ dochody uzyskane za granicą nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu, nie obowiązuje ich podatek źródłowy od odsetek i należności licencyjnych oraz istnieją umowy podatkowe z 94 krajami-w tym z 23 krajami rozwijającymi się, dotyczące zmniejszonej stawki podatku źródłowego. Zatem możliwość wcześniejszego potwierdzenia w Urzędzie Skarbowym, które działania firmy będą opodatkowane, jest bardzo atrakcyjna dla spółek.

 Efekty opisanej polityki podatkowej na przychodach z podatku od dywidend (w sumie 2.2 miliardy euro w 2013 roku) nie są jeszcze znane. Dane z Urzędu Skarbowego pokazują, że spółki prowadzące działalność międzynarodową, które składały swoje zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Rotterdamie, dzięki umowom podatkowym oraz regulacjom Europejskim funkcjonującym w Holandii, musiały płacić tylko 1% podatku od dywidend zamiast normalnej stawki-15%. Wysokość dywidend, odsetek i należności licencyjnych pozyskanych w Holandii znacznie wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady. Holenderska druga izba parlamentu nie ma zintegrowanego obrazu polityki rozliczeń podatkowych w zakresie unikania płacenia podatków przez firmy. Takie są wyniki badań z raportu na temat unikania płacenia podatków w nawiązaniu do regulacji podatkowych oraz umów międzynarodowych, opublikowanego przez Trybunał Obrachunkowy w dn. 6.11.2014 r. Raport został przeprowadzony na prośbę drugiej izby. Według badania przeprowadzonego przez Trybunał Obrachunkowy, Urząd Skarbowy utrzymuje gruntowny nadzór nad firmami działającymi w skali międzynarodowej. Wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami są w zgodzie z wytycznymi drugiej izby. Urząd Skarbowy utrzymuje rygorystyczne zasady i politykę. Niezamierzone efekty unikania płacenia podatków mogą być uniknięte tylko poprzez porozumienia międzynarodowe. Około 30% kwalifikujących się firm zdecydowało się na uprzednie nawiązanie takowych porozumień poprzez tzw. “orzeczenie” (hol. ruling). Od tego roku, Urząd Skarbowy kontroluje firmy bardziej intensywnie, a także kontroluje większa ich liczbę (także tzw. “shakelvennotschappen”, jednostki specjalnego przeznaczenia oraz tzw. firmy posiadające tylko skrytkę pocztową) i sprawdza, czy spełniają wszystkie warunki. To pociąga także za sobą pytanie, czy te firmy znajdują się w Holandii w celu uzyskania przywilejów podatkowych. Wyniki tych kontroli nie są jeszcze znane. Urząd Skarbowy nie śledzi łącznych kwot związanych ze zwolnieniem z podatku źródłowego, odsetek i należności licencyjnych. Holenderska druga izba nie posiada jeszcze obrazu rezultatów wprowadzania polityki lokalizacji firmy. Trybunał Obrachunkowy poleca rządowi wcześniejsze informowanie izby o sposobach, w jakich mogą być zapobieganie nadużycia w stosunku do każdej nowej umowy dotyczącej podatków. Jeśli druga izba zażąda wiarygodnych informacji na temat rocznych przychodów, Sekretarz Stanu będzie zobowiązany je udostępnić. Państwa dążą zazwyczaj do równego rozmieszczenia ciężaru podatkowego pośród obywateli i przedsiębiorstw, ale także do uzyskania fiskalnie atrakcyjnego klimatu biznesowego i korzystnej sytuacji gospodarczej. Z tego automatycznie wynika powstanie konkurencji podatkowej. To prowadzi do obniżenia stawek podatkowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Poprzez wprowadzenie ulg dla, np. innowacyjnych firm (ulga “innovatiebox” w Holandii), podstawa opodatkowania (podstawa, wedle której liczony jest podatek od osób prawnych) także ulega zmniejszeniu. Dzięki konkurencji podatkowej, zwłaszcza międzynarodowe spółki, działające w wielu krajach, mogą zorganizować część swoich działań w taki sposób, iż są w stanie zapłacić minimalną wysokość podatku od osób prawnych oraz podatku źródłowego. Płacenie przez międzynarodowe firmy mniejszych podatków od ich przychodów wywiera wpływ na rozłożenie ciężaru podatkowego wśród osób prywatnych i firm we wszystkich zaangażowanych państwach. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają mniej możliwości wcześniejszego planowania, albo unikania płacenia podatków, ponieważ zazwyczaj są aktywne tylko w jednym kraju i napotykają się na niekorzyści w konkurencji poprzez płacenie wyższych podatków w porównaniu do firm działających w skali międzynarodowej. Kraje rozwijające się także napotykają na niekorzyści w sytuacji, gdy pobierają niższy podatek źródłowy, ponieważ zgodziły się wcześniej w umowach podatkowych na niższa stawkę podatku źródłowego od wychodzących dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek. Wielkość środków które wpływają poprzez firmy do Holandii ciągle się zwiększa. Przychodzące dywidenda z € 13.1 miliarda do € 72.7 miliardów (2004-2012), wychodzące dywidenda z € 25.6 miliardów do € 53.7 miliardów (2006-2011). Przychodzące odsetki z € 16.4 miliardów do € 29.6 miliardów (2003-2012) oraz wychodzące odsetki z € 7.1 miliardów do € 14.1 miliardów. Przychodzące należności licencyjne z € 5.4 miliardów do € 18.5 miliardów (2003-2011) i wychodzące należności licencyjne z € 4.4 miliardów do € 13.3 miliardów (Żródło: DNB). Sekretarz Stanu, Wiebes, wypowiedział się na temat badań 28 października 2014r. Zgadza się on ze stwierdzeniem, że holenderska polityka fiskalna nie wykracza poza politykę prowadzoną przez inne europejskie państwa oraz opowiada się za prowadzeniem międzynarodowych konsultacji na temat unikania płacenia podatków. Zwraca też uwagę na zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju finansów publicznych i zbilansowanego podziału ciężaru podatkowego. Sekretarz Stanu zaoferował przestawić co roku sytuacje klimatu biznesowego w Holandii na podstawie zmian w wielkości dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, które wpływają do oraz opuszczają Holandię. Trybunał Obrachunkowy jest zdania, że Wiebes musi wyjść naprzeciw następstwom międzynarodowej konkurencji podatkowej, konsultując się z Parlamentem i bazując częściowo na rekomendacjach Trybunału. Źródło: Fiscanet