Regulacje fiskalne dla międzynarodowych firm w Holandii – nie są wyjatkowe, lecz wciąż korzystne

Z polecenia holenderskiej drugiej izby parlamentu, Trybunał Obrachunkowy tego kraju przeprowadził badania na temat zjawiska unikania płacenia podatków w relacji do holenderskich regulacji podatkowych oraz funkcjonujących umów międzynarodowych. Badania wykazały co następuje: Regulacje podatkowe obowiązujące międzynarodowe firmy w Holandii są porównywalne do regulacji w krajach takich jak Wielka Brytania, Szwajcaria i Luksemburg.
W stopniu, w którym Trybunał Obrachunkowy był w stanie dowieść, badania przeprowadzone przez urząd skarbowy są wystarczające. Królestwo Niderlandów jest atrakcyjnym miejscem dla tych firm, ponieważ dochody uzyskane za granicą nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu, nie obowiązuje ich podatek źródłowy od odsetek i należności licencyjnych oraz istnieją umowy podatkowe z 94 krajami-w tym z 23 krajami rozwijającymi się, dotyczące zmniejszonej stawki podatku źródłowego. Zatem możliwość wcześniejszego potwierdzenia w Urzędzie Skarbowym, które działania firmy będą opodatkowane, jest bardzo atrakcyjna dla spółek.

Efekty opisanej polityki podatkowej na przychodach z podatku od dywidend (w sumie 2.2 miliardy euro w 2013 roku) nie są jeszcze znane. Dane z Urzędu Skarbowego pokazują, że spółki prowadzące działalność międzynarodową, które składały swoje zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Rotterdamie, dzięki umowom podatkowym oraz regulacjom Europejskim funkcjonującym w Holandii, musiały płacić tylko 1% podatku od dywidend zamiast normalnej stawki-15%. Wysokość dywidend, odsetek i należności licencyjnych pozyskanych w Holandii znacznie wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady. Holenderska druga izba parlamentu nie ma zintegrowanego obrazu polityki rozliczeń podatkowych w zakresie unikania płacenia podatków przez firmy. Takie są wyniki badań z raportu na temat unikania płacenia podatków w nawiązaniu do regulacji podatkowych oraz umów międzynarodowych, opublikowanego przez Trybunał Obrachunkowy w dn. 6.11.2014 r. Raport został przeprowadzony na prośbę drugiej izby. Według badania przeprowadzonego przez Trybunał Obrachunkowy, Urząd Skarbowy utrzymuje gruntowny nadzór nad firmami działającymi w skali międzynarodowej. Wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami są w zgodzie z wytycznymi drugiej izby. Urząd Skarbowy utrzymuje rygorystyczne zasady i politykę. Niezamierzone efekty unikania płacenia podatków mogą być uniknięte tylko poprzez porozumienia międzynarodowe. Około 30% kwalifikujących się firm zdecydowało się na uprzednie nawiązanie takowych porozumień poprzez tzw. “orzeczenie” (hol. ruling). Od tego roku, Urząd Skarbowy kontroluje firmy bardziej intensywnie, a także kontroluje większa ich liczbę (także tzw. “shakelvennotschappen”, jednostki specjalnego przeznaczenia oraz tzw. firmy posiadające tylko skrytkę pocztową) i sprawdza, czy spełniają wszystkie warunki. To pociąga także za sobą pytanie, czy te firmy znajdują się w Holandii w celu uzyskania przywilejów podatkowych. Wyniki tych kontroli nie są jeszcze znane. Urząd Skarbowy nie śledzi łącznych kwot związanych ze zwolnieniem z podatku źródłowego, odsetek i należności licencyjnych. Holenderska druga izba nie posiada jeszcze obrazu rezultatów wprowadzania polityki lokalizacji firmy. Trybunał Obrachunkowy poleca rządowi wcześniejsze informowanie izby o sposobach, w jakich mogą być zapobieganie nadużycia w stosunku do każdej nowej umowy dotyczącej podatków. Jeśli druga izba zażąda wiarygodnych informacji na temat rocznych przychodów, Sekretarz Stanu będzie zobowiązany je udostępnić. Państwa dążą zazwyczaj do równego rozmieszczenia ciężaru podatkowego pośród obywateli i przedsiębiorstw, ale także do uzyskania fiskalnie atrakcyjnego klimatu biznesowego i korzystnej sytuacji gospodarczej. Z tego automatycznie wynika powstanie konkurencji podatkowej. To prowadzi do obniżenia stawek podatkowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Poprzez wprowadzenie ulg dla, np. innowacyjnych firm (ulga “innovatiebox” w Holandii), podstawa opodatkowania (podstawa, wedle której liczony jest podatek od osób prawnych) także ulega zmniejszeniu. Dzięki konkurencji podatkowej, zwłaszcza międzynarodowe spółki, działające w wielu krajach, mogą zorganizować część swoich działań w taki sposób, iż są w stanie zapłacić minimalną wysokość podatku od osób prawnych oraz podatku źródłowego. Płacenie przez międzynarodowe firmy mniejszych podatków od ich przychodów wywiera wpływ na rozłożenie ciężaru podatkowego wśród osób prywatnych i firm we wszystkich zaangażowanych państwach. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają mniej możliwości wcześniejszego planowania, albo unikania płacenia podatków, ponieważ zazwyczaj są aktywne tylko w jednym kraju i napotykają się na niekorzyści w konkurencji poprzez płacenie wyższych podatków w porównaniu do firm działających w skali międzynarodowej. Kraje rozwijające się także napotykają na niekorzyści w sytuacji, gdy pobierają niższy podatek źródłowy, ponieważ zgodziły się wcześniej w umowach podatkowych na niższa stawkę podatku źródłowego od wychodzących dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek. Wielkość środków które wpływają poprzez firmy do Holandii ciągle się zwiększa. Przychodzące dywidenda z € 13.1 miliarda do € 72.7 miliardów (2004-2012), wychodzące dywidenda z € 25.6 miliardów do € 53.7 miliardów (2006-2011). Przychodzące odsetki z € 16.4 miliardów do € 29.6 miliardów (2003-2012) oraz wychodzące odsetki z € 7.1 miliardów do € 14.1 miliardów. Przychodzące należności licencyjne z € 5.4 miliardów do € 18.5 miliardów (2003-2011) i wychodzące należności licencyjne z € 4.4 miliardów do € 13.3 miliardów (Żródło: DNB). Sekretarz Stanu, Wiebes, wypowiedział się na temat badań 28 października 2014r. Zgadza się on ze stwierdzeniem, że holenderska polityka fiskalna nie wykracza poza politykę prowadzoną przez inne europejskie państwa oraz opowiada się za prowadzeniem międzynarodowych konsultacji na temat unikania płacenia podatków. Zwraca też uwagę na zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju finansów publicznych i zbilansowanego podziału ciężaru podatkowego. Sekretarz Stanu zaoferował przestawić co roku sytuacje klimatu biznesowego w Holandii na podstawie zmian w wielkości dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, które wpływają do oraz opuszczają Holandię. Trybunał Obrachunkowy jest zdania, że Wiebes musi wyjść naprzeciw następstwom międzynarodowej konkurencji podatkowej, konsultując się z Parlamentem i bazując częściowo na rekomendacjach Trybunału. Źródło: Fiscanet